Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki planowania finansowego

Akty normatywne i prawne:

1.    Rozporządzenie Komisji WE Nr 1386/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Nr 1164/94/WE w zakresie systemu zarządzania i kontroli pomocy udzielonej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt.
2.    Rozporządzenie Komisji WE Nr 16/2003/WE ustanawiające specjalne szczegółowe zasady dla wykonania rozporządzenia nr 1164/94/WE w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności.
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 roku w sprawie organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, Dz. U. Z 1994 roku.
4.    Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. nr 24, póz. 279, ze zm.
5.    Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, Dz. U. nr 122, póz. 1333.
6.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, Dz. U. Nr 68, poz. 634.
7.    Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 .
8.    Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.
9.    Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. nr 91, póz. 578 ze zm.
10.  Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. nr 91, póz. 576 ze zm.
11.  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1996 r., nr 13, póz. 74 ze zm.
12.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329.
13.  Zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 roku w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, Dz. Urz. MEN.

Strony internetowe:

1.    www.cofund.org.pl
2.    www.controlling.info.pl
3.    www.strategie.info.pl

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone