Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki władzy prezydenta w Polsce
1.    Ajnenkiel A, Prezydenci Polski, Wydaw. Sejmowe, Warszawa 1991
2.    Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C. H. Beck Warszawa 2001
3.    Buszko J., Historia Polski, PWN, Warszawa 1978
4.    Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999
5.    Dubiński K., Magdalenka: transakcja epoki: notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałęsa, BGW, Warszawa 1990
6.    Encyklopedia politologii. Tom 2. Ustroje państwowe, red. W. Skrzydło, M. Chmaj, Zakamycze, Kraków 2002
7.    Gebethner S., W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego: dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji, UW, Warszawa 1998
8.    Historia i polityka, red. W. Bonusiak, J. Buszko, WSP, Rzeszów 1994
9.    Kierończyk P., Regulacja instytucji Prezydenta w nowej Konstytucji RP, Wydawnictwo „Gdańskie Studia Prawnicze”, Gdańsk 1998 
10.  Komarnicki W, O konstytucję narodową, Wydaw. Sejmowe, Warszawa 1950
11.  Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej, Wydaw. Sejmowe, Warszawa 1999
12.  Konstytucja marcowa:1921, red. A. Burda, wyd. Lubelskie, Lublin 1983
13.  Miemiec W., Uwagi do art. 244, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, J. Boć (red.), Wrocław 1998
14.  Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995 
15.  Mojak R., Prezydent RP, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, W. Skrzydło (red.), Lublin 1998
16.  Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, PWN, Warszawa 1992
17.  Pułło A., Współczesne ustroje państwowe. Stany Zjednoczone Ameryki, Gdańsk 1990
18.  Racje i okoliczności: publicystyka polska 1918-1939, red. R. Habbbieski, A. Kozieł, J. Osica, Aspra-Jr, Warszawa 2000
19.  Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze, Kraków 2000
20.  Sarnecki P., Zarys ustroju państwa Polskiego: zagadnienia podstawowe małej Konstytucji, UJ, Kraków 1993
21.  Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002
22.  Wawrzyniak J., Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego, Warszawa 1997
23.  Ważniewski W., Bolesław Bierut, Iskry, Warszawa 1979
24.  Wiatr J., Prezydent w systemie demokratycznym, Wyd. Uczelniane WSH „Miscellanea”, Koszalin 2001
25.  Witkowski Z., Galster J. i inni (red.), Prawo konstytucyjne, PWN, Toruń 2001
26.  Zaleśny J., Partycypacja głowy państwa w ostatnich etapach procesu legislacyjnego, "Elipsa", Warszawa 1999
27.  Zięba – Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone